Semalt maslahatlaryny okaň we Bot kompýuteriňize gözegçilik etmegine ýol bermäň!

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jeýson Adler, bot hüjümleriniň şu günler kiber jenaýatlarynyň iň çylşyrymly we meşhur görnüşidigini aýtdy. Hakerlere we spamerlere kompýuter enjamlaryňyzy gözegçilikde saklamaga we hiç wagt zombi kompýuterlerine öwürmäge rugsat berýärler. Zombie kompýuterleri soňra dürli funksiýalary ýerine ýetirýärler we onlaýn jenaýatlaryň we kezzaplaryň birnäçe görnüşini etmek, wiruslary ýaýratmak we spam döretmek üçin güýçli botnetler hökmünde çykyş edýärler.

Bot näme?

Botlar hüjümçilere kompýuteriňizi ýa-da ykjam enjamyňyzy gözegçilikde saklamaga we ýokaşdyrmaga mümkinçilik berýän zyýanly programma üpjünçiliginiň bir görnüşidir. Olara web robotlary hem diýilýär we köp sanly ýokaşan maşynlar bilen toruň bir bölegi. Infectedokanç maşynlaryň bu ulgamyna bütin dünýäde ýüzlerçe müňlerçe kompýuter ýa-da ykjam enjam bar. Botlar kompýuterlere we ykjam enjamlara ýokaşýarka, botmaster bu ýokançlyklaryň elmydama arkasynda durýar. Kiber jenaýatçylary onlaýn işleriňize goşulmagy we maglumatlaryňyzy ogurlamagy maksat edinýärler. Olara köplenç bot çopanlary ýa-da botmasters diýilýär.

Botnetleriň käbiri birneme eglişikli enjamlara eýe bolup biler, beýlekisinde bolsa on müňlerçe müň zombi kompýuterleri bar. Her gün dürli kompýuterlere wirus ýokaşýar we ulanyjylar hiç hili alada bildirmeýärler, bu bolsa enjamlarynyň howpsuzdygy ýa-da ýokdugy barada pikirleriniň ýokdugyny aňladýar.

Botekeje bot ýa-da bot topary (botnets hem diýilýär) kompýuteriňizi ýa-da ykjam enjamyňyzy haýalladyp biler, syrly we geň habarlary görkezip biler we enjamyňyzy gysga wagtda ýykyp biler.

Botnetler nähili işleýär?

Botlar köp usul bilen kompýuteriňize siňip biler. Gözleg ulgamlary arkaly köplenç internetde ýaýradylar. Olaryň käbiri ýokaşan kompýuter enjamlaryndan ýokaşmadyk maşynlara geçýär. Botnetler we botlar köp sanly maşyny ýokaşdyryp, öz maksatlaryna ýetendiklerini ussalara habar berýärler. Ussat belli bir işi ýerine ýetirýänçä, kompýuter ulgamyňyzyň içinde gizlenmegi maksat edinýärler.

Botlardan we botnetlerden goramak:

Enjamlaryňyzy botnetlerden ýa-da botlardan goramak üçin aşakdaky maslahatlary ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz:

  • 1. Iň ýokary derejeli howpsuzlyk programma üpjünçiligini guruň:

Norton Internet Security ýa-da Norton 360 ýaly howpsuzlyk programmasyny ýa-da guralyny gurmak gowy zat. Bularyň ikisi hem ygtybarly we ygtybarly, köp IT hünärmenleri bu gurallary gowy bilýän görnüşleri we aýratynlyklary sebäpli maslahat berýärler.

  • 2. Täzelenmek üçin sazlamalary düzüň:

Programma üpjünçiligiňiziň sazlamalaryny awtomatiki täzelemek üçin sazlamagy maslahat berýäris. Bu siziň howpsuzlygyňyzy ýokarlandyrar we ulanyjy adyňyzyň we parolyňyzyň ýyllar boýy goralmagyny üpjün eder.

  • 3. Brauzerdäki howpsuzlyk sazlamalaryny ulanyň:

Firefox ýa-da Google Chrome ulanýarsyňyzmy, brauzerdäki howpsuzlyk sazlamalaryňyzy köpeltmeli we çeşmesini tassyklaýançaňyz e-poçta goşundylaryna basmaň. Käwagt ulanyjylar şübheli goşundylara basýarlar we ulgamlary hiç wagt bozulmaýar. Mundan başga-da, ulularyň web sahypalaryny hiç wagt açmaly däl we banner mahabatlaryny açmazlyk gerek.